1
KL UE   1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STRONA PROJEKTU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

"Lepsze przedszkole w szkole, niż samotna zabawa w stodole." - POKL 9.1.1
Szkolna witryna Z życia szkoły Forum rodziców Skrzynka zaufania Kontakt
1
Webmaster:Ewa Lisek


Działania projektowe wspierają równość szans przez równościowy" profil przedszkoli tj.
1) organizację zajęć pokazujących zróżnicowanie społeczne i jednocześnie promujących różnorodność jako wartość, a szacunek wobec innych i równe traktowanie jako podstawowe zasady;
2) opracowanie 10 scenariuszy zajęć wspierających szacunek i otwartość na inność wśród dzieci;
3) wyposażenie punktów przedszkolnych w materiały dydaktyczne i zabawki, które będą wykorzystywane do zajęć na temat równości i szacunku;

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Temat: Tłusty czwartek

Cele:

 • przybliżenie dzieciom tradycji karnawałowych,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy i współdziałania w grupach,
 • integracja dzieci podczas wspólnej pracy
 • wyzwalanie uczucia radości w trakcie wspólnych pracy
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • zwrócenie uwagi rodziców na wspólną zabawę z dziećmi i ich kolegami.
SCENARIUSZ

Temat: Kajtek i inni.

Cele:

Dzieci powinny:

 • przestrzegać ustalonych zasad
 • poznać znaczenie słowa tolerancja
 • umieć wykonać półprzestrzenną pracę plastyczną
 • sprawnie zmieniać ustawienia
SCENARIUSZ

Temat: Inny nie znaczy gorszy

Cele:

 • kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć pozawerbalnie,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych,
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
 • przedstawić uczucia całym swoim ciałem,
 • używać właściwych słów określających uczucia,
 • uważnie słuchać czytanego tekstu i potwierdzić to adekwatnym zachowaniem,
 • wypowiadać się na temat przeżyć głównego bohatera, trafnie odczytywać jego przeżycia,
 • wchodzić w oznaczoną rolę,
  brać udział w grach zaproponowanych przez wychowawcę,
 • zdefiniować pojęcie inność,
 • opowiedzieć, jakimi zachowaniami można sprawić komuś przykrość i dlaczego oraz jak ich unikać,
SCENARIUSZ

Temat: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.

Cele:

 • dziecko umie odróżnić dobre postępowanie od złego,
 • pomoc w zrozumieniu, że przez swoje złe zachowanie robimy przykrość swoim bliskim,
 • uświadomienie dziecku jakie sytuacje źle wpływają na jego samopoczucie i na samopoczucie kolegów,
 • uświadomienie znaczenia stosunków dobrosąsiedzkich.
SCENARIUSZ

Temat: Równość płci w przedszkolu

Cele:

 • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny, dostosowanie do nich własnych zachowań
 • podejmowanie nowych wyzwań
SCENARIUSZ

Temat: Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Cele:

 • rozwijanie umiejętności postępowania zgodnego z regułami i szanowania praw własnych i innych ludzi
 • kształtowanie aktywnej podstawy w stosunku do zdrowia własnego i innych
SCENARIUSZ

Temat: Zajęcia na temat równości płci.

Cele:

 • aktywizowanie myślenia dzieci za pomocą różnych form aktywności: językowej , matematycznej , ruchowej i zabawowej;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie ;
 • wspólne wykonywanie ról w "Zabawie w dom";
SCENARIUSZ

Temat:Dzieci z różnych stron świata

Cele:

 • odnosi się z szacunkiem do dzieci z innych stron świata
 • opisuje wygląd Europejczyka, Murzyna i Azjaty
 • wie, że ludzie o różnych kolorach skóry mieszkają na innych kontynentach świata
 • buduje więź z kolegami z grupy poprzez wspólne zabawy taneczne
 • pozna nową technikę plastyczną: malowanie węglem
SCENARIUSZ

Temat: Niski czy wysoki-każdy może być przyjacielem

Cele:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: wesoły, smutny
 • rozwijanie przekazywania oznak przyjaźni i życzliwości
 • budowanie więzi w grupie poprzez wspólne zabawy
 • posługiwanie się określeniami: najwyższy, najniższy
 • rozumie znaczenie powiedzenia " zadzierać nos do góry"
SCENARIUSZ

Temat:Na dwóch kółkach

Cele:

- uwrażliwienie na drugiego człowieka
- budowanie poczucia własnej wartości
- uwrażliwienie na problemy osoby niepełnosprawnej
- uwrażliwienie na niesienie pomocy osobie niepełnosprawnej
- nabycie umiejętności współżycia z osobami niepełnosprawnymi

SCENARIUSZ